ยศทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ

ยศทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,246,874 view
ยศทหารบก
Royal Thai Army Ranks
 
ยศทหารภาษาไทย ตัวย่อ ยศทหารภาษาอังกฤษ ตัวย่อ
จอมพล - Field Marshal -
พลเอก พล.อ. General Gen.
พลโท พล.ท. Lieutenant General Lt.Gen.
พลตรี พล.ต. Major General Maj.Gen.
พันเอก พ.อ. Colonel Col.
พันโท พ.ท. Lieutenant Colonel Lt.Col.
พันตรี พ.ต. Major Maj.
ร้อยเอก ร.อ. Captain Capt.
ร้อยโท ร.ท. Lieutenant Lt.
ร้อยตรี ร.ต. Sub Lieutenant SubLt.
จ่าสิบเอก จ.ส.อ. Sergeant Major First Class SM1
จ่าสิบโท จ.ส.ท. Sergeant Major Second Class SM2
จ่าสิบตรี จ.ส.ต. Sergeant Major Third Class SM3
สิบเอก ส.อ. Sergeant Sgt.
สิบโท ส.ท. Corporal Cpl.
สิบตรี ส.ต. Private First Class Pfc.
พลทหาร พลฯ Private Pvt.
น้กเรียนนายร้อย นนร. Army Cadet -
นักเรียนนายสิบ - Army Non-Commissioned Officer Student -
       
ที่มา: กองบัญชาการกองทัพไทย [http://web.schq.mi.th/~mid/rank.htm]  
       

 

 

ยศทหารเรือ

Royal Thai Navy Ranks

 

ยศทหารภาษาไทย ตัวย่อ ยศทหารภาษาอังกฤษ ตัวย่อ
จอมพลเรือ - Admiral of the Fleet -
พลเรือเอก พล.ร.อ. Admiral Adm.
พลเรือโท พล.ร.ท. Vice Admiral VAdm.
พลเรือตรี พล.ร.ต. Rear Admiral RAdm.
นาวาเอก น.อ.(ชื่อ)ร.น. Captain Capt.
นาวาโท น.ท.(ชื่อ)ร.น. Commander Cdr.
นาวาตรี น.ต.(ชื่อ)ร.น. Lieutenant Commander LCdr.
เรือเอก ร.อ.(ชื่อ)ร.น. Lieutenant Lt.
เรือโท ร.ท.(ชื่อ)ร.น. Lieutenant Junior Grade Lt.JG.
เรือตรี ร.ต.(ชื่อ)ร.น. Sub Lieutenant SubLt.
พันจ่าเอก พ.จ.อ. Chief Petty Officer First Class CPO1
พันจ่าโท พ.จ.ท. Chief Petty Officer Second Class CPO2
พันจ่าตรี พ.จ.ต. Chief Petty Officer Third Class CPO3
จ่าเอก จ.อ. Petty Officer First Class PO1
จ่าโท จ.ท. Petty Officer Second Class PO2
จ่าตรี จ.ต. Petty Officer Third Class PO3
พลทหาร พลฯ Seaman -
นักเรียนทหารเรือ นนร. Naval Cadet -
นักเรียนจ่าทหารเรือ - Naval Rating Student -
       
ที่มา: กองบัญชาการกองทัพไทย [http://web.schq.mi.th/~mid/rank.htm]  
       

 

ยศทหารอากาศ
Royal Thai Air Force Ranks
 
ยศทหารภาษาไทย ตัวย่อ ยศทหารภาษาอังกฤษ ตัวย่อ
จอมพลอากาศ - Marshal of the Royal Thai Air Force -
พลอากาศเอก พล.อ.อ. Air Chief Marshal ACM
พลอากาศโท พล.อ.ท. Air Marshal AM
พลอากาศตรี พล.อ.ต. Air Vice Marshal AVM
นาวาอากาศเอก น.อ. Group Captain Gp.Capt.
นาวาอากาศโท น.ท. Wing Commander Wg.Cdr.
นาวาอากาศตรี น.ต. Squadron Leader Sqn.Ldr.
เรืออากาศเอก ร.อ. Flight Lieutenant Flt.Lt.
เรืออากาศโท ร.ท. Flying Officer Flg.Off.
เรืออากาศตรี ร.ต. Pilot Officer Plt.Off.
พันจ่าอากาศเอก พ.อ.อ. Flight Sergeant First Class FS1
พันจ่าอากาศโท พ.อ.ท. Flight Sergeant Second Class FS2
พันจ่าอากาศตรี พ.อ.ต. Flight Sergeant Third Class FS3
จ่าอากาศเอก จ.อ. Sergeant Sgt.
จ่าอากาศโท จ.ท. Corporal Cpl.
จ่าอากาศตรี จ.ต. Leading Aircraftman LAC
พลทหาร พลฯ Airman Amn.
นักเรียนนายเรืออากาศ นนอ. Air Cadet A/cdt.
นักเรียนจ่าอากาศ นจอ. Air Technical Student -
       
หมายเหตุ ว่าที่ร้อยตรี/ร้อยโท/ร้อยเอก ใช้คำว่า Acting นำหน้ายศ  
ที่มา: กองบัญชาการกองทัพไทย [http://web.schq.mi.th/~mid/rank.htm]

เอกสารประกอบ

ยศทหาร.xls