ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจเยี่ยมกรมการกงสุล

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจเยี่ยมกรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2566

| 784 view
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจเยี่ยมกรมการกงสุล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ดูแลกลุ่มภารกิจทวิภาคี) และนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ดูแลกลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการต่างประเทศ) ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการกงสุล พร้อมพบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล เพื่อมอบนโยบายและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจสำคัญต่าง ๆ ของกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาระบบ e-Services ต่าง ๆ อาทิ การเตรียมการไปสู่ระบบ e-Passport ในระยะที่ 4 รวมถึงแผนการขยายการให้บริการตู้ทำหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (kiosk) เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ระบบ e-Legalization ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการนิติกรณ์เอกสาร ระบบ e-Visa ระยะที่ 2 ที่จะมีการขยายการให้บริการระบบ e-Visa ไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของไทยในต่างประเทศให้มากขึ้น ระบบ e-Help ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เก็บฐานข้อมูลการให้ความข่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ที่ในระยะต่อไปอาจใช้เป็นช่องทางในการร้องทุกข์ของประชาชนในต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง และการพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ของกระทรวงการต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เป็นต้น

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้บริหารข้างต้น เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ