ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 1,141 view

      ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กองสัญชาติฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมรายละเอียดในการรายงานตัว ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก_เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสาร.pdf