ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 1,349 view

         อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยกำหนด วันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นั้น

         บัดนี้ การสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้


     1.กำหนดการสอบสัมภาษณ์

                วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น.

     2.สถานที่สอบ 
                ณ ห้องประชุมกรมการกงสุล ชั้น 3 อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

         ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น และ
ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) และยังไม่หมดอายุ เพื่อแสดงตนในการเข้ารับการสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่ให้เข้าสอบ

         กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล www.consular.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล” และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com

เอกสารประกอบ

ประกาศ.pdf