ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ม.ค. 2566

| 875 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว                          
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค                 
                     

                   อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2565 นั้น   

                   บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียนตามกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้

  1. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

      กำหนดการสอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 11.00 น.

                         สถานที่สอบ : ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

  1. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

       กำหนดการสอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 11.00 น.

                         สถานที่สอบ : โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

 

  1. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

      กำหนดการสอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 11.00 น.

                         สถานที่สอบ : ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

  1. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

      กำหนดการสอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 11.00 น.

                         สถานที่สอบ : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

  1. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

       กำหนดการสอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 11.00 น.

                         สถานที่สอบ : Mini Hall Korat ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา

 

  1. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

      กำหนดการสอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 11.00 น.

                          สถานที่สอบ : โรงเรียนอุบลวิทยาคม

 

  1. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์

      กำหนดการสอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 11.00 น.

                          สถานที่สอบ : โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

 

  1. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

      กำหนดการสอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 11.00 น.

                          สถานที่สอบ : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี (อาคาร 1)

 

  1. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

      กำหนดการสอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา  09.00 - 11.00 น.

                          สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้าย 2 - 3 และนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบด้วย หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

                   กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค และทางเว็บไซต์กรมการกงสุล  www.consular.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล”และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน_1.pdf