ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 เม.ย. 2565

| 567 view

          อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล โดยกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ในวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการกงสุลจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

          วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
          กรมการกงสุลจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล (ฝั่งทิศใต้ - ประตู 2 ลิฟต์ S3) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ดังนี้

วันที่ เวลา เลขประจำตัวสอบ
19 เมษายน 2565

ภาคเช้า    09.00 – 12.00 น.

001 - 015

ภาคบ่าย    13.00 – 16.00 น.

016 - 030

         

          ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) และยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด

          กรมการกงสุลจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล www.consular.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล”

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์_(พนักงานจ้างเหมาบริการ).pdf
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด_1.pdf