ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2565

| 723 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

         อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั้น

         บัดนี้ กรมการกงสุลได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบมานี้

         ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 - 21 ไปรายงานตัว ณ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกัน

         จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf