ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 1,400 view

          อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช นั้น

          บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (เอกสารแนบ)

          โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยื่นด้วย ได้แก่

  1. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2563 คือ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
  2. หนังสือรับรองที่มีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนทั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป หรือประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552

          อนึ่ง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับตั้งแต่ประกาศ แต่ถ้ามีการสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็.pdf
หนังสือรับรอง_1.pdf