ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 2,812 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

         

          กระทรวงการต่างประเทศขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียน ดังนี้

การสอบข้อเขียน : วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

1. ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ

    สถานที่สอบ : กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

2. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

    สถานที่สอบ : โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบตามเอกสารแนบท้าย 2 - 3 และนำบัตรประจำตัวสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบด้วย มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์สอบ

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป_1.pdf