ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2565

| 692 view

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศ เพื่อมิให้ส่งผลต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบดังกล่าว กรมการกงสุลจึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล จากเดิมวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เป็นวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ในเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามกำหนดเดิม

          วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
          กรมการกงสุลจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล (ฝั่งทิศใต้ - ประตู 2 ลิฟต์ S3) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ดังนี้

วันที่ เวลา เลขประจำตัวสอบ
26 เมษายน 2565 ภาคเช้า   09.00 - 12.00 น. 001 - 015
ภาคบ่าย   13.00 - 16.00 น. 016 - 030

          

เอกสารประกอบ

เลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ.pdf
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด_1.pdf