ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 817 view

 ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กองสัญชาติฯ ขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง โดยจะจัดสอบในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการเข้ารับการทดสอบเพิ่มเติมได้ตามประกาศกรมการกงสุล และเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และ 2 ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง.pdf
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ_เอกสารแนบท้ายประกาศ_1.pdf
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบ_เอกสารแนบท้ายประกาศ_2.pdf