ประกาศกรมการกงสุล: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองฯ

ประกาศกรมการกงสุล: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 766 view

ประกาศกรมการกงสุล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการและภารกิจเชิงรุก
และตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกฐานข้อมูล

 

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการกงสุลจึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประสานงานโครงการและภารกิจเชิงรุก และตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกฐานข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ โดยรายละเอียด ปรากฎตามเอกสารแนบ


ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักฐานประกันสัญญาเป็นเงินสด
ในอัตราร้อยละห้า (๕ เปอร์เซ็นต์) ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับมาวางในวันที่ทำสัญญา โดยการจัดจ้างจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ.pdf