ประกาศกรมการกงสุลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

ประกาศกรมการกงสุลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มี.ค. 2566

| 827 view

    ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 นั้น บัดนี้ การทดสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กองสัญชาติฯ จึงเห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และพนักงานตรวจสอบและรับรองนิติกรณ์เอกสาร  ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

    ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวัน เวลาและสถานที่สอบ ได้ตามประกาศกรมการกงสุลที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมการกงสุลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์.pdf