นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล และคณะ ได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไทยลักลอบเดินทางไปทำงานในเมียนมาอย่างผิดกฎหมาย ณ จังหวัดเชียงราย

นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล และคณะ ได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไทยลักลอบเดินทางไปทำงานในเมียนมาอย่างผิดกฎหมาย ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ย. 2565

| 286 view
 
       เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2565 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายนฤชัย นินนาท ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย ในต่างประเทศ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการทำหนังสือเดินทางตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงราย

       ในโอกาสนี้ คณะได้ประชุมร่วมกับนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเชียงราย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (ออนไลน์) เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไทยลักลอบเดินทางไปทำงานในเมียนมาอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีคนไทยและขบวนการหลอกลวงคนไทยลักลอบเดินทางจากจังหวัดเชียงรายเข้าไปในเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อไปทำงานในสถานบันเทิง โรงแรมและคาสิโนในเมียนมาอย่างต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือของฝ่ายไทยจึงมีความยากลำบากและใช้เวลานาน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่างไกลในเขตชนกลุ่มน้อยติดชายแดนประเทศจีน
 
       ทั้งนี้ ส่วนราชการและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงรายตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และพร้อมบูรณาการการทำงานทั้งกับหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บทลงโทษของผู้ที่ลักลอบเดินทางออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ
 
      นอกจากนี้ คณะยังได้พบกับผู้แทนคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา (Township Border Committee -TBC) ฝ่ายเมียนมา (พลเรือน) เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ประสานงานกับฝ่ายไทยอย่างแข็งขันในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ในเมียนมาให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ รวมทั้งยืนยันความพร้อมของกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนภารกิจการให้ความช่วยเหลือและส่งตัวคนไทยกลับไทยของ TBC ทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ