ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ม.ค. 2566

| 677 view

ประกาศกรมการกงสุล

ที่ 1/2566

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมการกงสุล

                            

 

                   โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกรมการกงสุลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมการกงสุล ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ ๑ ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อกรมการกงสุลหรืออธิบดีกรมการกงสุลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                   (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]     

                   (๒) เว็บไซต์ www.consular.go.th

                   ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากกรมการกงสุลว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

                  (๑) 02 203 5000 ต่อ 33018 33028 และ 33020

                  (๒) 02 572 8442 

                  ข้อ ๓ ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อกรมการกงสุลหรืออธิบดีกรมการกงสุลทางช่องทาง  ตามข้อ ๑ แล้ว ก็ได้

                                                          ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566

เอกสารประกอบ

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กรมการกงสุล.pdf