จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563

จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,117 view

      เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563 ของจังหวัดเชียงราย โดยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำองค์การภาคธุรกิจเอกชน ผู้นำภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคประชารัฐในจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

      เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2563 ของจังหวัดเชียงราย โดยมีพิธีถวายพวงมาลา และกิจกรรม
จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” พัฒนาทำความสะอาดระบบขนส่งสาธารณูปโภค ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตารวจ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำองค์การภาคธุรกิจเอกชน ผู้นำภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคประชารัฐในจังหวัดเชียงราย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
      เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้สด
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตารวจ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์การภาคธุรกิจเอกชน ผู้นำภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคประชารัฐในจังหวัดเชียงราย ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

       เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สำนักงานฯ ได้จัดพิธีทาบุญและเจริญพระพุทธมนต์สานักงานฯ โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ.
(พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล
เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีกว่า 40 คน

       เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา 1205484 Seminar in Tourism Management ในหัวข้อ ๑) Universal Social Manner and Protocol Etiquette และ ๒) How to be a successful Liaison Officer ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จานวน 361 คน ณ ห้อง E4A-618 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง