งานหนังสือเดินทางได้รับรางวัลการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกปี 2565

งานหนังสือเดินทางได้รับรางวัลการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 2,112 view
งานหนังสือเดินทางได้รับรางวัลการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกปี 2565

       เมื่อ 28 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง (นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์) เป็นผู้แทนกรมการกงสุลไปรับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) 2565 - 2567 ระดับก้าวหน้า จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)

      งานหนังสือเดินทางได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกรมการกงสุลในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จนได้รับคัดเลือกโดยได้รับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี 2565 
การได้รับมอบโล่ในครั้งนี้เป็นเสมือนเครื่องยืนยันในความตั้งใจจริงในการให้บริการประชาชนอย่าง “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” ตามแนวทางของศูนย์ราชการสะดวก

      ประชาชนสามารถทำหนังสือเดินทางได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง 25 แห่งทั่วประเทศและที่หน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ภายใต้โครงการกงสุลสัญจรที่หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่าง ๆ มากกว่า 20 ครั้งต่อปี นอกจากนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถขอรับบริการหนังสือเดินทางได้ทุกวันโดยไม่หยุดเสาร์และอาทิตย์ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า MBK Center และ Central Westgate รวมทั้งสามารถขอทำหนังสือเดินทางด้วยเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการหนังสือเดินทางอีกด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ