ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2564

| 72,487 view

ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 

1) ตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้าประเทศปลายทาง และประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ โดยตรวจสอบข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศปลายทางหรือเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศปลายทาง

2) หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองจากประเทศปลายทาง ท่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวด้วยตนเอง เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

3) หากท่านประสบปัญหาในการเดินทางกลับประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น ๆ หรือติดต่อผ่าน Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (24 ชม.)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ