การประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 5

การประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 5

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มี.ค. 2565

| 1,273 view

การประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 5

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานการประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สาธารณรัฐเกาหลี (Consular Consultation) ครั้งที่ 5 ร่วมกับนายจอง ยองซู (Mr. Jung Yung-soo) อธิบดีกรมกิจการคนเกาหลีใต้โพ้นทะเลและการกงสุล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมเอเชียตะวันออก เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ

     ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความท้าทายด้านการกงสุล เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคต อาทิ การคุ้มครองคนชาติ การตรวจคนเข้าเมือง ความร่วมมือด้านการจัดส่งแรงงาน เป็นต้น
     
     ทั้งนี้ ฝ่ายเกาหลีได้แจ้งว่าในช่วงเดือนเมษายน 2565 จะเริ่มกลับมาใช้ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่ได้ระงับชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รวมถึงจะใช้ระบบลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศ (K-ETA) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่จะเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ