การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติภายใต้กฎหมายไทย

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติภายใต้กฎหมายไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 254,602 view
Happy Valentine’s Day
เชิญทางนี้ค่ะ! ชาย/หญิงไทย จดทะเบียนสมรสกับ
ชาวต่างชาติ
เตรียมเอกสารอย่างไร?
ชาย/หญิงไทย
1. บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางไทย
2. พยาน 2 คน (ฝ่ายละ 1 คน)
ชาวต่างชาติ
1. ใบโสดที่ออกจากทางการของประเทศตนเอง
(กรณีจดทะเบียนที่เขต/อำเภอในประเทศไทย)
1.1 ใบโสดออกจากประเทศต้นทาง : รับรองนิติกรณ์เอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศต้นทาง และ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น หลังจากนั้น แปลเป็นภาษาไทย และรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
1.2 ใบโสดออกจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทย : แปลเป็นภาษาไทย และนำมารับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
(กรณีจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ)
ใบโสดออกจากประเทศต้นทาง : รับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศต้นทาง เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น
2. หนังสือเดินทาง
3. บิดา-มารดา มาให้ความยินยอม(กรณีคู่สมรสอายุต่ำกว่า 20 ปี)
4. พยาน 2 คน (ฝ่ายละ 1 คน)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ