กรมการกงสุล ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ระดับ “ดีเด่น” จากผลงาน “การจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ระบบ COE ออนไลน์)”

กรมการกงสุล ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ระดับ “ดีเด่น” จากผลงาน “การจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ระบบ COE ออนไลน์)”

16 ก.ย. 2564

1,972 view

กรมการกงสุล ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ระดับ “ดีเด่น” จากผลงาน “การจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ระบบ COE ออนไลน์)”

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล เป็นผู้แทนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 สำหรับผลงาน “การจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (ระบบ COE ออนไลน์)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ระบบ COE ออนไลน์ ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบ COE ออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่คนไทยและคนต่างชาติในการรับเอกสารสำคัญก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังมีการจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลและรายงานสถิติเป็นปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ปัจจุบัน มีผู้ได้รับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบดังกล่าวแล้วจำนวนกว่า 350,000 ราย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ