กรมการกงสุลได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี จากผลงาน ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)

กรมการกงสุลได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี จากผลงาน ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2565

| 448 view
      กรมการกงสุลได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี จากผลงาน ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)

      เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายศฐา อารยะกุล ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว เป็นผู้แทนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี จากผลงาน ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

      ปัจจุบัน ระบบ e-Visa ได้ให้บริการในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยใน 15 ประเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาประเทศไทย ดึงดูดนักธุรกิจ นักลงทุน นักท่องเที่ยว และภาคส่วนต่าง ๆ ให้เดินทางเข้ามาขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองคนเข้าเมืองทั้งในประเทศต้นทางและที่ประเทศไทย

      นอกจากนี้ ระบบ e-Visa ยังช่วยสนับสนุนนโยบาย e-Government ของรัฐบาล โดยกรมการกงสุลมีแผนจะขยายการให้บริการต่อไปในอนาคต
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ