กรมการกงสุลจัดประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก เดินหน้าเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

กรมการกงสุลจัดประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก เดินหน้าเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

4 พ.ย. 2564

2,130 view
กรมการกงสุลจัดประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก เดินหน้าเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วยภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุลจากสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย จาก ๕๑ แห่งทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม และข้าราชการที่กำลังจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุลในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๗ คน โดยกรมการกงสุลได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกออนไลน์ กลุ่มที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกงสุลในต่างประเทศได้รับทราบนโยบายและพัฒนาการของงานกงสุลที่สำคัญจากผู้บริหาร ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

ในโอกาสนี้ นายธนาฯ รองปลัดกระทรวงฯ นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล และนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้ขอบคุณความเสียสละและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่กงสุลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าดูแลช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งการอำนวยความสะดวกนำคนไทยกลับบ้านกว่า ๒๘๘,๐๐๐ คน การดูแลแจกจ่ายถุงยังชีพให้ชุมชนไทยในประเทศต่างๆ การให้ความช่วยเหลือดูแลคนไทยกว่า ๑.๖ ล้านคนทั่วโลก แม้ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด สนองตอบนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” และได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกงสุลใช้หัวใจและสมองในการปฏิบัติงาน หัวใจที่อยากช่วยเหลืออยากบริการ และสมองที่มุ่งหาวิธีการช่วยเหลือหรือบริการนั้นให้สำเร็จหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ