กรมการกงสุลจัดประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก เดินหน้าเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

กรมการกงสุลจัดประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก เดินหน้าเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

28 ต.ค. 2564

1,809 view
กรมการกงสุลจัดประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก เดินหน้าเสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายธนา เวสโกสิทธิ์  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา เอเชียตะวันออก ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกฯ กลุ่มที่ ๒ ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุลจากสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย จาก ๙๔ แห่งทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๓๗๐ คน
 
การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกงสุลในต่างประเทศได้รับทราบนโยบายและพัฒนาการของงานกงสุลที่สำคัญจากผู้บริหาร ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

ที่ผ่านมา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้มุ่งพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ รวมถึง e-Service รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายการบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ อาทิ ระบบการออกหนังสือรับรองเข้าประเทศไทย (COE online) ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ จากการพัฒนาระบบดังกล่าว นอกจากนี้ กรมการกงสุลยังได้พัฒนาระบบการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แผ่นปะ (Stickerless e – Visa) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองคนเข้าประเทศ การพัฒนา Thai Consular Application สำหรับคนไทยที่จะเดินทางหรือพำนักในต่างประเทศ และระบบทะเบียนคนไทยตกทุกข์ออนไลน์ (e-Help) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

นอกจากนี้ นายธนาฯ รองปลัดกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของเจ้าหน้าที่กงสุลในการสนับสนุนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด คือ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราและการออก COE แก่ชาวต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วกว่า ๒๒๔,๐๐๐ คน การมีส่วนร่วมในโครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus ซึ่งปัจจุบัน มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศภายใต้โครงการดังกล่าวแล้วกว่า ๔๕,๐๐๐ คน

นอกจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาการให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชน ซึ่งไม่เพียงเป็นการยกระดับการทำงานเชิงรุกภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่เป็นการส่งเสริมบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ นายธนาฯ ได้เน้นย้ำให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานพันธมิตรประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือและการบริการคนไทยให้ทันการณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ในโอกาสนี้ นายธนาฯ รองปลัดกระทรวงฯ นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล และผู้บริหารกรมการกงสุล ได้ขอบคุณความเสียสละและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่กงสุลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าดูแลช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งการอำนวยความสะดวกนำคนไทยกลับบ้านกว่า ๒๘๘,๐๐๐ คน การดูแลแจกจ่ายถุงยังชีพให้ชุมชนไทยในประเทศต่างๆ การให้ความช่วยเหลือดูแลคนไทยกว่า ๑.๖ ล้านคนทั่วโลก แม้ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด สนองตอบนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” และได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกงสุลใช้หัวใจและสมองในการปฏิบัติงาน หัวใจที่อยากช่วยเหลืออยากบริการ และสมองที่มุ่งหาวิธีการช่วยเหลือหรือบริการนั้นให้สำเร็จหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ