กรมการกงสุลจัดการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน

กรมการกงสุลจัดการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ย. 2565

| 238 view
 
      กรมการกงสุลจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค จำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมการกงสุล นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเข้าร่วม

       การอบรมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการมีจิตบริการ ยึดถือการให้บริการประชาชนเป็นที่ตั้ง ทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกที่สุด รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการให้มีความทันสมัย อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง เช่น การพัฒนาระบบ e-Visa เพื่อส่งเสริมความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติ และการเพิ่มประสิทธิภาพบริการนิติกรณ์เอกสารที่ทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล”
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ