ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

24 พ.ย. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

25 ต.ค. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดรับแขกสำหรับห้องรับรองสำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อพัดลมไอเย็นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องโทรสารสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ย. 2564