ประกาศจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 4000 ชุด

16 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

6 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรมและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมจัดทำตู้ครอบประตูบานเปิดสำหรับจัดเก็บ เพื่อใช้ในราชการห้องรับรองแขกที่มาติดต่อหารือข้อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด สำหรับใช้ในราชการฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 60,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการฝ่ายตรวจสอบประวัติ (ฺBL) กองหนังสือเดินทาง ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ส.ค. 2565