รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 270,008 view
    

รายชื่อประเทศ / ดินแดน ที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
เพื่อการท่องเที่ยว

✈   คุณสมบัติ


     ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 56 ประเทศ / เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
 

ระยะเวลาพำนัก
ในราชอาณาจักร

จำนวนเงินติดตัว
(ไม่น้อยกว่า)

30 วัน ต่อครั้ง
จำกัดจำนวน 2 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน

10,000 บาท / คน
20,000 บาท / ครอบครัว
ข้อมูลเพิ่มเติม

  หากประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ควรขอรับการตรวจลงตราประเภท
    นักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทาง
    มาประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และสามารถยื่นคำร้องขอขยาย
    เวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  บุคคลสัญชาติของประเทศ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์
    และมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อ
    กับพรมแดนทางบกได้เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
    โทร. 02-141-9889 หรือ http://www.immigration.go.th/

รายชื่อประเทศ / ดินแดน ที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา
1. ราชรัฐอันดอร์รา
    (Andorra : Principality of Andorra) 
2. เครือรัฐออสเตรเลีย
    (Australia : Commonwealth of Australia)
3. สาธารณรัฐออสเตรีย
     (Austria : Republic of Austria) 
4. ราชอาณาจักรเบลเยียม
    (Belgium : Kingdom of Belgium) 
5. รัฐบาห์เรน
    (Bahrain : Kingdom of Bahrain)
6. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
    (Brazil : Federative Republic of Brazil) *
7. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
    (Brunei Darussalam: Negara Brunei
    Darussalam) 
8. แคนาดา
    (Canada) 
9. สาธารณรัฐเช็ก
    (Czech Republic)
10. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
    (Denmark : Kingdom of Denmark) 
11. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
    (Estonia : Republic of Estonia)
12. สาธารณรัฐฟินแลนด์
    (Finland : Republic of Finland) 
13. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
    (France : French Republic) 
14. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
    (Germany : Federal Republic of Germany) 
15. สาธารณรัฐเฮลเลนิก
    (Greece : Hellenic Republic) 
16. สาธารณรัฐฮังการี
    (Republic of Hungary)
17. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
    (Iceland : Republic of Iceland)
18. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
    (Indonesia : Republic of Indonesia)
19. ไอร์แลนด์
    (Ireland) 
20. รัฐอิสราเอล
    (Israel : State of Israel) 
21. สาธารณรัฐอิตาลี
    (Italy : Republic of Italy)
22. ญี่ปุ่น
    (Japan) 
23. รัฐคูเวต
    (Kuwait : State of Kuwait) 
24. สาธารณรัฐลัตเวีย
    (Latvia : Republic of Latvia) 
25. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์
    (Principality of Liechtenstein)
26. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
    (Lithuania : Republic of Lithuania) 
27. มาเลเซีย
    (Malaysia)
28. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
    (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg) 
29. สาธารณรัฐมัลดีฟส์
    (Maldives : Republic of Maldives)
30. สาธารณรัฐมอริเชียส
    (Mauritius : Republic of Mauritius)
31. ราชรัฐโมนาโก
    (Monaco : Principality of Monaco)
32. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
    (Netherlands : Kingdom of the Netherlands) 
33. นิวซีแลนด์
    (New Zealand) 
34. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
    (Norway : Kingdom of Norway) 
35. รัฐสุลต่านโอมาน
    (Oman : Sultanate of Oman)
36. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
    (Philippines : Republic of the Philippines) 
37. สาธารณรัฐโปแลนด์
    (Republic of Poland)
38. สาธารณรัฐโปรตุเกส
    (Portugal : Republic of Portugal) 
39. รัฐกาตาร์
    (Qatar : State of Qatar) 
40. สาธารณรัฐซานมารีโน
    (San Marino : Republic of San Marino)
41. สาธารณรัฐสิงคโปร์
    (Singapore : Republic of Singapore) 
42. สาธารณรัฐสโลวัก
    (Slovak Republic)
43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
    (Republic of Slovenia) 
44. ราชอาณาจักรเสปน
    (Spain : Kingdom of Spain)
45. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
    (South Africa : Republic of South Africa) 
46. สาธารณรัฐเกาหลี
    (Korea, South : Republic of Korea) * 
47. ราชอาณาจักรสวีเดน
    (Sweden : Kingdom of Sweden) 
48. สมาพันธรัฐสวิส
    (Switzerland : Swiss Confederation) 
49. สาธารณรัฐตุรกี
    (Turkey : Republic of Turkey) 
50. ยูเครน
    (Ukraine)
51. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์
    (United Arab Emirates) 
52. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
    (United Kingdom : United Kingdom of Great
    Britain and Northern Ireland) 
53. สหรัฐอเมริกา
    (United States of America)
54. สาธารณรัฐเปรู
    (Peru : Republic of Peru)
55. ฮ่องกง
    (Hong Kong)
56. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
    (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)

 

หมายเหตุ

*  ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)

  คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) ที่ออกโดย 56 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังกล่าว จะไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย