ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มิ.ย. 2565

| 1,624 view

       อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลกและนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2565 นั้น

       บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียนตามกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้

          1. ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ
             กำหนดการสอบข้อเขียน  : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.

             สถานที่สอบ : 1. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 7 ศูนย์ราชการอาคารบี (เลขประจำตัวสอบ 001 - 100) 
                               2. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ (เลขประจำตัวสอบ 101 - 298) 

         2. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
             กำหนดการสอบข้อเขียน  : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.

             สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคาร 5 ชั้น 2

         3. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
             กำหนดการสอบข้อเขียน  : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.

             สถานที่สอบ : โรงเรียนจ่านกร้อง (อาคาร 2 ชั้น 2 - 3)

         4. ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช
             กำหนดการสอบข้อเขียน  : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.

             สถานที่สอบ : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

       ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 – 3 และนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบด้วย หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน.pdf