ข้อแนะนำสำหรับคนไทยก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

3 ก.ย. 2564

1,079 view
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย: ข้อแนะนำสำหรับคนไทยก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 
มาตรการด้านสาธารณสุขกำหนดให้คนไทยและคนต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าหรือกลับประเทศไทยจำเป็นต้องมีเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือรับรองฯ COE (Certificate of Entry)
ตรวจสอบข้อมูลการขอรับ COE ที่ https://coethailand.mfa.go.th/
2. หลักฐานการจอง/ การชำระเงินค่าโรงแรมกักตัวสังเกตโรค เป็นเวลา 14 วัน (Alternative Quarantine)
ข้อมูลสถานที่กักตัว https://bit.ly/3556nel
 
*หมายเหตุ: หากท่านมีกำหนดเดินทางกลับที่ชัดเจนแล้วสามารถขอ COE และจองโรงแรมกักตัวได้ก่อนเดินทางออกไปต่างประเทศ
 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02-572-8442 ตลอด 24 ขม.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ